Page 1 of 9
 
 
  Søknad om leseplass for mastergradsstudenter ved Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap


Individual Reading Room Desk / Study Carrel Application Form for Master's Degree Students at the Faculty of Humanities and the Faculty of Social and Educational Sciences

Søknadsfrister: Application deadlines:

  • Vårsemesteret / Spring semester: 25. januar kl. 23:59 / January 25th, 23:59 hrs.

  • Høstsemesteret / Autumn semester: 25. august kl. 23:59 / August 25th, 23:59 hrs.


Hvis søknadsfristen for inneværende semester er passert, kan du fylle ut skjemaet for å sette deg på venteliste til plasser som evt. blir ledige i løpet av semesteret.

If the application deadline for the present semester is past, you may fill in the form in order to place yourself on waiting list for desks/carrels that may become vacant during the semester.

NB: Det er ennå ikke mulig å søke plass for neste semester - alle må søke på nytt hvert semester, når ny søknadsrunde starter (ca. ved månedsskiftet juli/august eller desember/januar).

NB: It is not yet possible to apply for next semester - everyone must apply again each semester, when a new application round starts (about the turn of the month July/August or December/January).
Studenter ved Institutt for musikk: Individuelle leseplasser tildeles ikke via dette søknadsskjemaet. Vennligst kontakt instituttadministrasjonen direkte.

Students at the Department of Music: Individual desks/carrels are not assigned via this application form. Please contact the dept. administration directly.
Studenter med funksjonsnedsettelse eller sykdom: Har du behov for spesielt tilrettelagt leseplass på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, skal du ikke søke leseplass via dette søknadsskjemaet. Søk i stedet via NTNUs Tilretteleggingstjeneste.

Students with disabilities or illnesses: If you are in need of a specially adapted reading room desk / study carrel due to disability or illness, you should not apply for a desk/carrel via this application form. Instead, apply via the NTNU Special Needs Accommodation Service.
   

 
 
Button texts: "Neste" = Next; "Tilbake" = Back; "Ferdig" = Finished (Submit).

   
 
 
 Neste