Side 1 av 6
 
 
  Formålet med denne undersøkelsen er å studere motivasjon i klatring. Resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli brukt i undertegnedes masteroppgave ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt, og resultatene vil bli presentert slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Du samtykker i å delta i undersøkelsen ved å besvare spørreskjemaet og sende inn svaret ved å klikke på "Ferdig" på siste side. Når du har gjort dette er det ikke lenger mulig å trekke seg fra undersøkelsen. Datamaterialet vil bli anonymisert ved prosjektslutt, senest ved utgangen av mai 2018.

Dette forskningsprosjektet er et unikt prosjekt fordi vi har lite kunnskap om motivasjon i klatring og andre livsstilsidretter. Det er også lite forskning rundt motivasjonen blant konkurrerende klatrere og fritidsklatrere. Samtidig vet man at klatring og andre livsstilsidretter har enkelte kjennetegn som er særegne og spesielle sammenliknet med tradisjonell organisert idrett. For å kunne skape kunnskap om dette temaet er det sentralt å få frem klatreres meninger og erfaringer om egne motivasjon og motiver for å drive med klatring.

Vennligst besvar alle spørsmålene i en økt. Bryter du av underveis, vil du ikke kunne komme tilbake til dine svar.


Tusen takk for at du er villig til å delta i denne undersøkelsen! :-)Mirna Mandić,
mastergradstudent i idrettsvitenskap.
Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
E-post: mirnam@stud.ntnu.no


Veileder: Arve Hjelseth,
førsteamanuensis.
Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
E-post: arve.hjelseth@ntnu.no
   
 
 
 Neste